Privacyverklaring

Algemeen

Om goede logopedische zorg te kunnen verlenen, leggen wij uw contactgegevens en logopedische gegevens vast. Wij doen dit in lijn met de bepalingen over de geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO), de wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (Wabvpz) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat wil zeggen dat wij uw gegevens alleen gebruiken voor het verlenen van logopedische zorg en de bijbehorende administratie en dat wij uw gegevens goed beveiligen tegen inbreuk door derden. Wij bewaren uw gegevens zolang als nodig is voor het verlenen van onze zorg en zolang de wet ons verplicht om uw gegevens te bewaren. Na deze termijn zullen wij uw gegevens verwijderen.

Wij wisselen gegevens uit met andere zorgverleners, zoals huisartsen, apotheken, ziekenhuizen, fysiotherapeuten etc. Dit doen wij via adequaat beveiligde systemen en alleen als dit nodig is in verband met een actuele zorgvraag of na uw toestemming. Als gegevens met toestemming zijn verkregen, dan heeft u het recht om deze toestemming ook weer in te trekken. Onze medewerkers raadplegen uw gegevens alleen als dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van hun taken en uw zorg. Als u uw logopedische gegevens op wenst te laten ven door een derde, zoals een familielid of mantelzorger dan hebben wij uw toestemming nodig. Deze toestemming en de NAW-gegevens die door u en de derde worden ingevuld op het toestemmingsformulier registreren wij.

Om de kwaliteit van onze zorg in de gaten te houden en te verbeteren, nemen wij soms met uw expliciete toestemming video-gesprekken op. Deze gesprekken worden na analyse en verwerking van de informatie in uw dossier of behandelplan en uiterlijk na 13 maanden verwijderd.

Wij hebben ICT-leveranciers ingeschakeld voor het onderhoud en beheer van onze informatievoorziening. Wij hebben deze leveranciers zorgvuldig geselecteerd en met hen duidelijke afspraken gedocumenteerd over geheimhouding en beveiliging. Ook hebben wij contracten met uw zorgverzekeraar op basis waarvan wij onder meer uw declaraties doorsturen.

Ten behoeve van zorgonderzoek- en kwaliteitsverbetering kunnen wij uw gegevens ook doorsturen naar derden. Dit doen wij alleen met uw uitdrukkelijke toestemming.

Wij passen beveiligingsmaatregelen volgens de NEN7510 – een standaard voor informatiebeveiliging in de zorg – toe. Wanneer het – ondanks onze maatregelen – mocht gebeuren dat derden ongeautoriseerd toegang krijgen tot uw gegevens, dan melden wij dat bij de Autoriteit Persoonsgegevens, registreren wij dit in ons interne datalekkenregister en indien van toepassing aan de betrokkenen.

Tot slot houden wij logging bij om bij te houden wie uw gegevens in heeft gezien. Deze logging wordt 5 jaar bewaard of langer indien nodig.

Uw rechten

U heeft recht op (elektronische) inzage in uw gegevens. Wanneer blijkt dat gegevens over u niet kloppen heeft u het recht om deze door ons te laten corrigeren of te laten verwijderen. Hierbij kan het voorkomen dat het niet mogelijk is om (volledig) te voldoen aan een verzoek (bijvoorbeeld als uw inzage leidt tot een inbreuk op de privacy van anderen). Houd u er ook rekening mee dat wij sommige gegevens volgens de wetgeving moeten bewaren (bijvoorbeeld uw logopedisch dossier voor de duur van 15 jaar en declaraties voor de duur van 7 jaar). U heeft ook het recht om informatie te krijgen wie u gegevens heeft ingezien (logging). Mocht u uw gegevens willen inzien, kunt u hierover contact opnemen met onze privacy officer.

Klachten

Als u klachten of complimenten heeft over de wijze waarop wij uw gegevens behandelen, neemt u dan contact op met onze privacy officer. Zijn/haar naam en e-mailadres vindt u onderstaand. Mocht u er met onze privacy officer niet uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Praktijkhouder Logopedie U. Baerveldt

Usche Baerveldt
Mgr. Nolensstraat 29
6431 JL Hoensbroek
usche@logopedie-baerveldt.nl

Privacy Officer

Jeffrey Meens
jeffrey@logopedie-baerveldt.nl